توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: بیع
– عمومات
– عقد بیع
– معاوضه و ارتباط آن با بیع
– انعقاد بیع
– موضوع معامله
– شرایط مبیع
– طرق معلوم کردن مبیع
– معین بودن مبیع
– موجود بودن مبیع
– مقدورالتسلیم بودن
– طلق بودن مبیع
– تخطی از وصـف و مقـدار مبیـع در مقایسـه مـواد 355 ،384 و 385
– قانون مدنی
– شیوهي تعیین اوصاف مبیع و ضمانت اجراي آن
– بررسی تعارض مواد 384 و 385 با ماده 355 قانون مدنی
– خصوصیات ثمن
– توابع مبیع
– آثار بیع
– انتقال مالکیت
– انتقال مالکیت در اَشکال مختلف بیع
– زمان انتقال مالکیت در انواع مختلف مبیع
– مالکیت بایع بر ثمن
– ضمان درک
– تسلیم مبیع
– ضمانت اجراي تسلیم
– تأدیه ثمن
– بیع شرط
فصل دوم: اجاره
– مفاهیم، اوصاف و شرایط
– حقوق و تکالیف مستاجر در عقد اجاره
– حقوق و تکالیف مستأجر در عقد اجاره
– طرق تعیین مدت در قرارداد اجاره
– انحلال عقد اجاره
– انتقال عقد یا منافع توسط مستاجر
– اجاره حیوان
– اجاره اشخاص
– سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت
– سرقفلی
فصل سوم: عاریه
– مفهوم و اوصاف عقد عاریه
– ارکان عقد عاریه
– مال موضوع عاریه
– حقوق و تکالیف معیر و مستعیر
– ضمان مستعیر
– تفاوت عاریه با انتفاع و اجاره
منابع