توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: عقود مشارکتی
– عقد مزارعه _ مساقات
– مضاربه
– عقد شرکت مدنی
– تقسیم
فصل دوم: معاملات توثیقی
– عقد ضمان
– عقد حواله
– کفالت
– عقد رهن
فصل سوم: عقود غیرلازم
– عقد وکالت
– عقد ودیعه
– عقد عاریه
– عقد هبه
فهرست ارجاعات