خلاصه عناوین کتاب:
– در اقسام عقود و معاملات
– شرایط اساسی برای صحت معامله
– در اثر معاملات
– دربیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
– معامله بر مال غیر (معاملات فضولی )
– سقوط تعهدات
– فهرست منابع و مأخذ