توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مدخلی بر فلسفه‌ی قضاوت مدرن
فصل دوم: مبانی نظری نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی
– قاعده حقوقی
– قلمروهای بینابینی ایجاد قاعدة حقوقی با رویة قضایی و تفسیر
فصل سوم: علل ایجاد قاعده حقوقی توسط دادرس
– علل درونی و برونی مُثبِت نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی
– علل ایجاد قاعدة حقوقی توسط دادرس در پرتو نظریات مکاتب حقوقی
– دلایل مخالفین نقش دادرس در ایجاد قاعده حقوقی
منابع و مآخذ