-بررسی ارجاعات و ارتباطات مواد قانون آیین دادرسی کیفری با یکدیگر
-عنوان گذاری تمام مواد قانون جهت مطالعه بهتر قانون آیین دادرسی کیفری
-مشخص نمودن نکات کلیدی و کاربردی هر ماده قانون آیین دادرسی کیفری
-فهرست کتب، بخش ها، فصول و مباحث قانون
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
کتاب پیشرو دارای ویژگی هایی به شرح زیر می باشد :
-قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳
-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-آیین نامه داد سراها و دادگاه های ویژه روحانیت
-قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳
-قانون حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴ و برخی دیگر از قوانین خاص مرتبط و آیین نامه های اجرایی قانون آیین دادرسی کیفری