این کتاب شامل:
-متن قانون اساسی مُصوب سال 1358
-اصلاحات قانون اساسی مُصوب سال 1368
-قوانین خاص مرتبط
-نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان
-نظریات استدلالی شورای نگهبان