توضیحات

این کتاب در 14 فصل برای مخاطبین تهیه گردیده است که به شرح زیر می‌باشد:
– اصول کلی (1 تا 14) زبان‌، خط‌، تاریخ و پرچم کشور (15 تا 18)
– حقوق ملت (19 تا 42) اقتصاد و امور مالی (43 تا 55)
– حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن (56 تا 61)
– قوه مقننه (62 تا 99) شوراها (100 تا 106)
– رهبر یا شورای رهبری (107 تا 112)
– قوه مجریه (113 تا 155)
– سیاست خارجی (152 تا 155)
– قوه قضائیه (156 تا 174)
– صدا و سیما (اصل 175) شورای عالی امنیت ملی 176)
– بازنگری در قانون اساسی (177)