به همراه آخرین اصلاحات و الحاقات و جدیدترین آیین نامه ها
برخی از عناوین کتاب:
-قانون حمایت از خانواده
-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16
-دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه
-آیین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه
-قانون تصدیق انحصار وراثت
-قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی بند (3) از ماده (24)
-قانون قیومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
-مصوبه شورای عالی اداری در خصوص گواهی حصر وراثت و …
-آرای وحدت رویه و قوانین مرتبط