سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
خلاصه عناوین کتاب:
– تعاریف و اصطلاحات
– ارکان بازار اوراق بهادار
– بازار اولیه
– بازار ثانویه
– اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه
– جرایم و مجازات ها
– مقررات متفرقه