سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون بیمه
– قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری
– لایحه قانونی ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری
– قانون اداره امور شرکتهای بیمه
– اساسنامه شرکتهای بیمه
– قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
– آیین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی و اصلاحیه مربوطه
– قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی