این کتاب دربردارنده ی متن قانون تجارت می باشد.
شیوه نگارش قوانین به نحوی است که علاوه بر مواد قانون تجارت دارای چند نکته حائز اهمیت می باشد:
1.مواد مرتبط هر ماده در ذیل آن ماده ذکر شده.
2.واژگان دشوار در ذیل مواد ترجمه شده
3.-آرای وحدت رویه متناسب با هر ماده
2.فضای خالی جهت یادداشت نکات در ذیل هر ماده در نظر گرفته شده است.
بدین طریق حقوقدانان و حقوق خوانان می توانند نکته هر ماده را در همین کتاب ذیل مواد قانونی آن یادداشت نمایند.
قطع رقعی فضای یادداشت بیشتری نسبت به قطع جیبی همین کتاب دارد.
سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
فهرست:
_ قانون تجارت(مصوب 1311 کمیسیون قوانین عدلیه با اصلاحات بعدی)
_لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347 کمیسیون خاص مشترک مجلسین)
_مواد 94 الی 600 قانون تجارت مصوب 1311
_قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی