توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– موجبات تصویب قانون تجارت 1984
– قانون تجارت شماره(30) مصوب 1984 با آخرین اصلاحات و الحاقات
– اساس قانون و دامنه کاربرد آن
– تاجر و اعمال تجاری
– اسناد تجاری
– عقود تجاری و عملیّات بانکی
– بیع بین المللی
– احکام نهایی