سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
– آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
– قانون مدیریت خدمات کشوری
– قانون مجازات اسلامی
– قانون محاسبات عمومی
– قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
– قانون بودجه سال 1397 کل کشور
– قانون رسیدگی تخلفات اداری
– آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری