سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور
– قانون ثبت احوال
– قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها
– قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
– دستورالعمل مربوط به تغییر نام
– دستورالعمل مربوط به نام خانوادگی
– قانون حمایت از کودکان بی سرپرست
– قانون راجع به رشد متعاملین
– قانون راجع به انگشت نگاری