از ویژگی‌های کتاب‌های قوانین نموداری:
– متن دقیق قانون، بدون کوچک‌ترین دخل و تصرفی در متن قانون؛
– طراحی نوین نموداری برای فهم بهتر قانون؛
– برجسته‌سازی و مشخص نمودن واژه‌های با اهمیت و قیود تأکیدی مورد نظر مقنّن؛
– تقویت بنیه علمی با خواندن و فهمیدن درست قوانین؛
– انسجام و نظم ذهنی و آمادگی بیشتر برای آزمون های حقوقی؛
– فهم بهتر مصادیق احصایی و تمثیلی در مواد قانونی؛
– تعیین میزان اهمیت مواد قانونی با نشانگر در کنار مواد قانونی؛
– ارائه آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با مواد ذیل هر ماده.
فهرست مطالب کتاب شامل:
-قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1
-آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27