سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: مطالعه آزاد
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون شهرداری
– آئین نامه معاملات شهرداری تهران
– مناقصه و مزایده
– آئین نامه مالی شهرداریها
– قانون نوسازی و عمران شهری و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از آن
– قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
– قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها
– قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها
– قانون نظام صنفی
– آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها