سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون مالیات های مستقیم
– قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
– آئین نامه اجرایی و صول مالیاتها موضوع م 218
– بخشنامه شماره 43896 مورخ 74/8/4 درمورد اخذ شماره اقتصادی
– ضوابط اجرایی تبصره م 186 اصلاحی ق مالیات های مستقیم
– آئین نامه اجرایی م 144 ق مالیات های مستقیم