توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– مختصری از موجبات تصویب قانون مجازات
کتاب اول: اصول جزائی
– صلاحیت اعمال قانون جزایی
– جرایم
– ماهیّت اعمال مجرمانه
– عناصر جرم
کتاب دوم: جرایم علیه منافع عمومی جامعه
– جرایم علیه امنیت خارجی
– جرایم علیه امنیّت داخلی کشور
کتاب سوم: جنایات علیه اشخاص
– جرایم علیه حیات انسان و سلامت جسمانی
– جنایات علیه آزادی و حرمت انسان
– جرایم علیه اموال