سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– در انتشار و آثار و اجرای قوانین بطور عموم
– در اموال
– در اشخاص
– در ادله اثبات دعوی
– قانون مسوولیت مدنی
– فهرست موضوعی