سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: مطالعه آزاد
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون مدیریت خدمات کشوری
– آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی
– قانون دیوان عدالت اداری
– آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
– قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
– قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
– قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
– قانون عدم ممنوعیت استخدام دارندگان معافیت پزشکی
– قانون رسیدگی به تخلفات اداری