سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون کار
– اصول قانون اساسی مربوط به قانون کار
– بخشنامه درباره دستمزد کارگران کارگاههایی که کمتر از ده کارگر دارند
– قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن
– آئین نامه اجرایی م 129 ق کار جمهوری اسلامی ایران
– آئین نامه کارهای سخت و زیان آور
– آئین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار
– آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت حل اختلاف
– بخشنامه افزایش حقوق کارگران در 1400
– مالیات بر درآمد حقوق