شیوه آموزش کتاب قانون یار قانون اساسی به این صورت می باشد که در ابتدا عینا ماده حقوق اساسی آورده شده،
سپس در ذیل هر ماده، از یک تا چندین نکته مهم مربوط آن ماده ارائه شده و سپس در ذیل نکات، تست های مربوط به آن ماده به همراه پاسخ آن ارائه شده است. همچنین در روبروی هر تست ذکر شده است که مربوط به کدام آزمون حقوقی می باشد. مناسب جهت بهره‌مندی عموم حقوقدانان از جمله وکلا، قضات و کارآموزان.