توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: كليات
– اراده
– قصد
– معاملات
بخش دوم: نقش اراده در معاملات
– اصل حاکمیت اراده
– تجزیه اراده
– موارد ناسازگار با اراده
– اعلام اراده
بخش سوم: لزوم قصد در معاملات
– انشای قصد
– تبعیت عقد از قصد
– تخلف عقد از قصد
منابع