توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم
– حق
– مفهوم والدین از نظر فقه و حقوق اسلامی
– مفهوم کودک در اصطلاح حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک
– سن کودک در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون حقوق کودک
– مفهوم دولت از نظر حقوق ایران
فصل دوم: نظارت دولت بر حقوق و تکالیف والدین کودک
– حق احترام به والدین
– تکلیف بر گذاردن نام و نام خانوادگی
– تکلیف بر قیمومت
فصل سوم: نظارت دولت بر حقوق و تکالیف به هم آمیخته والدین کودک
– حق کودک در برخورداری از سلامت جسم و روان
– حفظ و اداره امور مالی کودک
نتایج و پیشنهادها
منابع