توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: حاكمیت اراده بر قراردادهای نوین
– تعریف عقود معین و قراردادهاي نوین
– پیشینه ی عقود معین و قراردادهاي نوین در حقوق امامیه
– تقریر محل و عوامل نزاع فقیهان در قراردادهاي نوین
– اصل اولی یا فقاهتی در مسئله
– اصل ثانوي یا اجتهادي در مسئله
– مستندات قاعده
فصل دوم: تبعیت عقد از قصد
– اصطلاحات حاکمیت اراده بر قراردادها
– مفاد تبعیت عقد از قصد
– ابراز کنندگان قصد انشاي عقد در قاعده
– شرایط تحقق و اجراي تبعیت عقد از قصد
– مستندات تبعیت عقد از قصد
– قلمرو قاعده
– موارد تردید در شمولیت تبعیت عقد از قصد
– توجیه موارد نقض تبعیت عقد از قصد
– نتایج فصل
فصل سوم: نفی اكراه در قراردادها
– تعریف و عناصر اکراه
– شرایط تحقق و اجراي اکراه
– مفاد نفی اکراه در قراردادها
– قلمرو نفی اکراه در قراردادها
– مستندات نفی اکراه در قراردادها
– آثار اکراه در قراردادها و نحوة رفع آن
– شرایط اجازه عقد مکره
– نقش اجازه در عقد مکره
– نحوه انتقال ملک در عقدمکره
– نقش اجازه در عقد مُكْرَه
– شرایط عقد مُجاز
فصل چهارم: شروط ضمن قراردادها
– معنای شرط در شروط ضمن قراردادها
– مستندات شروط ضمن قراردادها
– اقسام شرط ضمن عقد و آثار آنها
– شرایط صحت اشتراط شرط
– .سرایت فساد شرط به عقد
فصل پنجم: اقاله در قراردادها
– معنای اقاله
– مقایسه ی معناي اقاله با نهادهاي مشابه آن
– قاعده بودن اقاله
– ماهیت اقاله
– نحوه اقاله و اسباب آن
– شرایط اقاله در قراردادها
– مستندات مشروعیت اقاله در قراردادها
– قلمرو اقاله در قراردادها
– آثار اقاله
– نتایج فصل
فصل ششم: انحلال یك عقد به چند عقد
– مفاد انحلال یك عقد به چند عقد
– شرایط تحقق و اجراي انحلال یک عقد به چند عقد
– قلمرو و مصادیق انحلال عقد واحد به چند عقد
– مستندات انحلال عقد واحد به چند عقد
– موارد نقض در انحلال عقد واحد به چند عقد
– آثار قاعده
– نتایج فصل
فهرست منابع