توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: فقه مدنی 1: بیع و معاطات
– کتاب البیع
– معاطات
– عقد بیع (لفظی)
– احكام خرید و فروش باطل
فهرست منابع
بخش دوم: فقه مدنی 2: شرایط متعاقدین و بیع فضولی
– شروط متعاقدین
– بیع فضولی
– اجازه
– ردّ
– ولایت در خرید و فروش
– شروط عوضین
فهرست منابع
بخش سوم: فقه مدنی 3: خیارات
– کلیات
– خیارات
متن عربی
فهرست منابع