توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: عقد و اقسام آن
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معاملات
فصل سوم: آثار قراردادها
فصل چهارم: مسئولیت قراردادی
فصل پنجم: شروط ضمن عقد
فصل ششم: سقوط تعهدات
منابع