شامل: قاعده درأ، اکراه، اضطرار، لوث و قسامه از قواعد آزمون قضاوت 1400 می‌باشد.