توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
جلد اول: مفاد کلی
– قواعد اساسی، تعاریف و حیطه کاربرد
– اصل مسئولیت کیفری
جلد دوم: مفاد خاص
– جرایم بین المللی
– جرایم علیه اشخاص
– اطلاعاتی مختصر راجع به تاریخچه ترکیه