توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– قانون مدنی«مواد مرتبط با وقف»
– قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02
– قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371/11/25
– لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره ی املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه ی مذهبی و مساجد مصوب 1358/02/04
– قوانین شهری در حوزه ی وقف
– از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07
– آیین نامه ها
– از قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31
– آیین نامه ی اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374/02/03
– آیین نامه ی نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10
– آیین نامه ی كیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/09/30
– آیین نامه ی نحوه ی انتخاب و بركناری، شرایط و حدود و اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماكن مذهبی و موقوفات مصوب 1365/02/10