شامل:
-ازدواج و طلاق
-دادگاه‌ها و خانواده‌ها
-حضانت و قیم
-نمونه چند اظهارنامه و دادخواست در دعاوی خانوادگی
-توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات
-آراء وحدت رویه
-نظریات شورای نگهبان و …