همراه با:
-آراء وحدت رویه و نظر مشورتی اداره حقوق دادگستری
-نظریات شورای نگهبان
-و …