این کتاب شامل قوانین خاص آزمون وکالت اعلامی اسکودا ،به شیوه‌ی تفکیک مواد مهم و آزمونی می باشد.