-دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی قوانین
بر اساس آخرین اصلاحات، به همراه آرای وحدت رویه و
-نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت
-قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶ – ۹ – ۹۴
-آیین‌نامه نظارت سامانه ها (سیستم)های الکترونیکی
-قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
*آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
*آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
*آیین نامه میانجی گری در امور کیفری و…