شامل:
-استخدام شرکت‌های دولتی
-استخدام پیمانی
-استخدام نظام بانکی دولتی
-امتحانات استخدامی
-نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-تخلفات اداری
-عدالت اداری
-و …