بانضمام:
✅ قانون دیوان محاسبات کشور
✅ قانون برنامه بودجه کشور
✅ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
✅ آیین نامه معاملات دولتی
✅ قوانین و مقررات مربوطه
سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی