سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: مطالعه آزاد
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون تأمین اجتماعی
– اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی
– قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن
– قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 م 4 ق تأمین اجتماعی (بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد )
– قانون دریافت جرائم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی
– آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
– قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کار گردارند
– آئین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (1) م (81) ق تأمین اجتماعی
– قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف وب م 3 ق تأمین اجتماعی
– قانون بیمه همگانی خدمت درمانی کشور