سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– متن کامل قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی
– شورا درقانون اساسی
– آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک
– آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش
– آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
– قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری
– مواد 45 تا 49 قانون شهرداری