خلاصه عناوین کتاب:
– قانون‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور
– آئین‌ نامه‌ خرید اوراق‌ بهادار و سهام‌ و مشارکت‌ بانکها
– قانون‌ تشدید مجازات‌ جاعلین‌ اسکناس‌ و وارد کنندگان‌، توزیع‌ کنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ اسکناس‌ مجهول‌
– از قانون‌ مجازات‌ اخلالگران‌ در نظام‌ اقتصادی‌ کشور
– از قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1362 کل‌ کشور
– قانون‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ در امور بهداشتی‌ و درمانی‌
– قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (1) قانون‌ مجازات‌ مرتکبین‌ قاچاق‌
– قانون‌ تشویق‌ و حمایت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌
– قانون‌ چکهای‌ تضمین‌ شده‌
– قانون‌ ملّی‌ شدن‌ بانکها