توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
ـ نگاهی کلی‌
ـ اصول عدالت ترمیمی‌
ـ برنامه‌ها (رویه‌های ترمیمی‌)
ـ آیا بحث از «یا این‌، یا آن‌» است‌؟
ـ اصول بنیادین عدالت ترمیمی (پیوست‌)
ـ فرهنگ اصطلاحات عدالت ترمیمی (پیوست‌)
ـ منابع گزیده برای آشنایی کلی با عدالت ترمیمی (پیوست‌)