توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: جرم‌شناسى و تعریف آن
فصل دوم: اقسام جرم‌شناسى و ارتباط آن با علوم دیگر
فصل سوم: علل و عوامل ارتكاب جرم
فصل چهارم: پایه‌هاى جرم‌شناسى
فصل پنجم: تئورى‌هاى قدیمى جرم‌شناسى
فصل ششم: تأثیر بیمارى‌ها و عوامل فردى در ارتكاب جرم
فصل هفتم: انواع مختلف جرایم
فصل هشتم: مهم‌ترین مكاتب كیفرى مؤثر در جرم‌شناسى
فصل نهم: تئورى‌هاى جدید جرم‌شناسى
فصل دهم: رابطه جرم‌شناسى با جهانگردى و مهاجرت
فصل یازدهم: عدم تأثیر ارث و نژاد در بزهكارى
فصل دوازدهم: تأثیر بیماری های مسری، الکل و عدم بهداشت
فصل سیزدهم: بیماری های و اختلال های روانی
فصل چهاردهم: جرم و جنایت در کشورهای مختلف
فصل پانزدهم: جرایم کامپیوتری
فصل شانزدهم: پیشگیری و تقلیل جرایم
فصل هفدهم: جرایم سازمان یافته محلی و بین المللی
فصل هجدهم: بزه دیده شناسی و عدالت ترمیمی
فصل نوزدهم: بررسی اعتیاد و تأثیر آن در ارتکاب جرم
فصل بیستم: بررسی فرار دختران از منزل
فصل بیست و یکم: حالت خطرناک و جرایم ناشی از آن
فصل بیست و دوم: فرزندکشی
فصل بیست و سوم: جنایات ناشی از برچسب زنی و حرص و طمع
فصل بیست و چهارم: بچه کشی و کودک آزاری
فصل بیست و پنجم: جنایات ناشی از اسید پاشی
فصل بیست و ششم: جنایت آدمخواران و جادوگران
فصل بیست و هفتم: قاچاق انسان و پیامدهای آن
فصل بیست و هشتم: آینده جرم شناسی و جرم شناسی آینده
فهرست منابع