توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– مفهوم و ماهیت حق
– مفهوم و ماهیت حکم و رابطه آن با حق
فصل دوم: موجبات و موانع، ادله، مستندات و شرایط ارث حق
– موجبات و موانع ارث
– ادله، مستندها و شرایط إرث حق
فصل سوم: ارث حقوق ناشی از عمل حقوقی
– ارث حقوق ناشی از عمل حقوقی
– ارث حق قبول وصیت
– ارث حق رد و تنفیذ در معاملات فضولی و اکراهی
– ارث حقوق عینی
– ارث حقوق معنوي
– ارث حق خیار
– ارث إقاله
فصل چهارم: ارث حقوق غیر قراردادی
– ارث حق قصاص
– ارث دیه
– ارث حق قذف
– ارث حق تعقیب
– ارث حق اولویت
– ارث حق پدید آورنده
فهرست منابع و مآخذ