توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مسئولیت تضامنی
فصل دوم: نمایندگی در صدور اسناد تجاری
فصل سوم: اصول حاکم بر اسناد تجاری
فصل چهارم: ضمانت در اسناد تجاری
فصل پنجم: جایگاه شروط در اسناد تجاری
فصل ششم: جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن
منابع و مآخذ