خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: انتقال مالکیت و ضمان معاوضی
-انتقال مالکیت
-انتقال ضمان معاوضی
-مطالعه تطبیقی
بخش دوم: نحوه تشکیل قرارداد
-ایجاب در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1
-قبولی در حقوق تجارت الکترونیکی
-زمان و مکان انعقاد قرارداد
ارزیابی
فهرست منابع و مآخذ