سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– مفاهیم ، مولفه ها و مبانی تاریخ حقوق عمومی
– تاریخ حقوق عمومی در ایران باستان
– حقوق عمومی از صدر اسلام تا بر آمدن صفویان ( از بعثت تا 903 ه. ق)
– حقوق عمومی از دولت صفویه تا نهضت مشروطه ( 905-1324 ه . ق)
– حقوق عمومی در پرتو قوانین موضوعه (1285 ه . ش به بعد)