سبک کتاب: آموزشی، درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: آزمون استخدامی، ترم دانشگاهی، کنکور ارشد
سرفصل مباحث کتاب:
– حوزه‌ی عمومی و حوزه‌ی خصوصی
– مکتب‌های حقوقی
– دولت
– تمایزات میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی و نسبیت آن‌ها
– منابع حقوق عمومی
– اصول حقوق عمومی
– شاخه‌های حقوق عمومی
– آسیب شناسی آموزش، پژوهش و توسعه رشته‌ی حقوق عمومی در ایران