توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– توافق
– عوض
– مندرجات قرارداد
– شرط معافیت (شرط عدم مسئولیت و شرط تحدید مسئولیت)
– حذف عناصری که باعث می شوند قرار داد قابل ابطال شود
– اشتباه
– خلاف قانون بودن و اهلیت
– خاتمه ی قرارداد
– جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و استرداد آن
– اصل نسبی بودن قرارداد