سرفصل‌های کتاب:
-نگرشی به مدیریت در ابعاد اداره انسانی
-سیر تحول مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
-بررسی عوامل و متغیر های اثر گذاری بر کارکرد های منابع انسانی و اداره امور کارکنان
-وظایف مدیری مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
-اهداف سازمان و طراحی مشاغل
-تجزیه و تحلیل شغل
-برنامه ریزی نیروی انسانی
-تامین نیرو و کارمند یابی
-انتخاب
-جبران خدمات
-نظریه های دستمزد
-طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
-توسعه انسانی
-آموزش و نقش آن در توسعه انسانی
-کار راهه یا توسعه مسیر شغلی
-ارزیابی عملکر
-روابط کار
-روابط کارکنان
-انضباط
-بهداشت و ایمنی
-مزایا و خدمات
-جدا شدن کارکنان از سازمان
-روش های جدایی