کتاب مبانی کارآفرینی احمدپور داریانی و مقیمی, حاوی خلاصه مبانی کارآفرینی به همراه تست های طبقه بندی شده در انتهای هر فصل می باشد. این کتاب با هدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم، نگرش ها، ماهیت، ابعاد، روش های راه اندازی و اداره امور کسب و کارهای جدید تهیه و تدوین شده است.
این کتاب جزء برترین کتاب کارآفرینی کشور در اولین جشنواره آثار برتر کارآفرینی شده است.