این کتاب مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
-قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1397/1/21
-از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15
-قانون صلاحيت دادگستری جمهوری اسلامی ايران برای رسيدگی به دعاو‌ی مدنی عليه دولتهای خارجی مصوب 1390/12/17 و آيين نامه اجرايی آن
– قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 1393/7/15
-آیین نامه های مربوط به قوانین یادشده
-آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-آيين نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده ۴۹۸ قانون آ.د.م,۱۳۷۹
-آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاو‌ره و هزينه سفر و‌كلای دادگستری و و‌كلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ايران
-آيين نامه ارايه خدمات الكترونيک قضايی
-آيين نامه نحوه استفاده از سامانه های رايانه‌ای يا مخابراتی
-زيرنويسهای توضيحی و تنقيحی
-واژه نامه تفصيلی – مفهومی، و …